George Fang

George Fang

Executive Vice Chairman, Zhejiang Huayou Cobalt